<


Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 ) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( « Sl. Glasnik RS « br. 47/2006 i 116/2006 )
AD « FAP FAMOS « BEOGRAD


Beograd, ul. Žorža Klemansoa 19

Matični broj: 07021712

Šifra delatnosti:-50100 prodaja motornih vozilaIZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU


Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara


Na osnovu odluke Upravnog odbora od 24.03.2010.godine sazvana je vanredna sednica Skupštine akcionarskog društva «FAP FAMOS«, koja će se održati dana 12.04.2010. godine u 14 h u prostorijama Društva u ul. Žorža Klemansoa br.19 sa sledećim


DNEVNIM REDOM1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara AD “ FAP FAMOS “

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o poništaju sopstvenih akcija

6. Razno.U skladu sa odredbama važećeg Statuta AD «FAP FAMOS« neposredno pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara i to tako što svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na sednici Skupštine.


Dan utvrđivanja liste akcionara je 06.04.2010.godine.


Poziv za Skupštinu objavljuje se na našoj internet strani www.fapfamos.rs i u dnevnom listu «PRESS«. Uvid u izvod Centralnog registra i ostali radni materijal može se izvršiti u sedištu društva u Beogradu, ul.Žorža Klemansoa br.19 svakog radnog dana do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 14 h časova.Direktor Društva

Dejan Petrović