<< NAZAD
Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava "FAP FAMOS" AD Beograd, Žorža Klemansoa 19, objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 26.02.2010. godine u prostorijama "FAP FAMOS", u ul. Žorža Klemansoa br. 19. Skupština je počela sa radom u 14,00 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:


1. Doneta je Odluka o izboru zapisničara i 2 overivača zapisnika

2. Doneta je Odluka o izboru verifikacione komisije

3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda

4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine održane dana 21.10.2009.godine.

5. Doneta je Odluka o investiranju od strane Društva i davanju ovlašćenja

Upravnom odboru za određivanje uslova i načina investiranja, uz obavezu

verifikacije takve odluke na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara.Sednica je završena u 14,30 časova.


Direktor Društva

Dejan Petrović