NAZAD

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava "FAP FAMOS" AD Beograd, Žorža Klemansoa 19, objavljuje:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA


Redovna sednica Skupštine akcionara održana je dana 29.06.2010. godine u prostorijama "FAP FAMOS", u ul. Žorža Klemansoa br. 19. Skupština je počela sa radom u 14,00 časova.


Na sednici su donete sledeće odluke:


1. Doneta je Odluka o imenovanju radnih tela (zapisničara i 2 overivača

zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Doneta je Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine

3. Doneta je Odluka o usvajanju dnevnog reda

4. Doneta je Odluka o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine, održane dana 12.04.2010.godine.

5. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2009.g.

6. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za 2010.g.

7. Doneta je Odluka o usvajanju reivizorskog izveštaja za 2009.g.

8. Doneta je Odluka o izboru članova Upravnog odbora

9. Doneta je Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora

10. Doneta je Odluka o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni

odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj

sednici Skupštine.


Sednica je završena u 15,10 časova.

Direktor Društva

Dejan Petrović