NAZAD

AD “ FAP FAMOS“ , Beograd

Ul. Žorža Klemansoa br. 19

P O Z I V


ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

«FAP FAMOS« AD BEOGRAD


Ovim se pozivaju akcionari «FAP FAMOS« AD Beograd, da prisustvuju sednici Skupštine akcionara društva dana 26.07.2010. godine u 14 h, u prostorijama Društva u ul. Žorža Klemansoa br.19.


Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 06.07.2010. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:


DNEVNI RED


1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine akcionara FAP FAMOS

2. Imenovanje radnih tela ( verifikacione komisije, zapisničara i dva overivača zapisnika)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa poslednje održane sednice Skupštine

5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

6. Razno.


Dan za utvrđivanje liste akcionara određen je 15.07.2010.godine.


Sva zainteresovana lica mogu da izvrše uvid u materijal predvidjen za sazvanu skupštinu društva u prostorijama sedišta AD «FAP FAMOS« u Beogradu u ul. Žorža Klemansoa br. 19, svakog radnog dana od 10 do 14 h, od dana objavljivanja poziva do dana održanja sednice skupštine.


Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnim novinama "PRESS" kao i na internet stranici Društva AD «FAP FAMOS« i to www.fapfamos.rs, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «FAP FAMOS» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje redovne skupštine.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović