FAP FamosPoziv za skupstinu     - preuzmite dokument - ovde
Punomocje za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o usvajanju zapisnika skupstine     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o usvajanju predloga dnevnog reda skupstine     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o povlacenju akcija sa regulisanog trzista     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o imenovanju zapisnicara skupstine     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o imenovanju Komisije za glasanje skupstine     - preuzmite dokument - ovde
Odluka-prestanak svojstva JD     - preuzmite dokument - ovde
Formular za glasanje u odsustvu     - preuzmite dokument - ovde

Izvestaj o odrzanoj vandrednoj skupstini akcionara 05.09.2014     - preuzmite dokument - ovde
FAP FAMOS poziv za Skupstinu     - preuzmite dokument - ovde
Punomcoje za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o usvajanju zapisnika     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o usvajanju predloga dnevnog reda     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o prinudnom otkupu ffms-konacno     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o imenovanju zapisnicara     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o imenovanju Komisije za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
Obavestenje 31.07.2014-konacno     - preuzmite dokument - ovde
Formular za glasanje u odsustvu     - preuzmite dokument - ovde
Bilans 2013     - preuzmite dokument - ovde
Bilans 2012     - preuzmite dokument - ovde
Bilans 2011     - preuzmite dokument - ovde

Skupstina-izvestaj-30.07.2014     - preuzmite dokument - ovde

Izjava o neodrzanoj redovnoj skupstini akcionara     - preuzmite dokument - ovde
Obavestenje     - preuzmite dokument - ovde
Poziv za ponovljenu redonvu sednicu skupstine drustva     - preuzmite dokument - ovde

Izjava o raspodeli dobiti     - preuzmite dokument - ovde
Skupstina 2014
Punomocje     - preuzmite dokument - ovde
Poziv skupstina 2014     - preuzmite dokument - ovde
Odluka usvajanje zapisnika     - preuzmite dokument - ovde
Odluka usvajanje izvestaja direktora     - preuzmite dokument - ovde
Odluka usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju drustva     - preuzmite dokument - ovde
Odluka usvajanje finansijskog izvestaja     - preuzmite dokument - ovde
Odluka usvajanje dnevnog reda     - preuzmite dokument - ovde
Odluka revizorski izvestaj     - preuzmite dokument - ovde
Odluka radna tela zapisnicar     - preuzmite dokument - ovde
Odluka odbor direktora sazivanje - REDOVNA     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o izboru revizorske kuce     - preuzmite dokument - ovde
Odluka komisija za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
Formular za glasanje u odsustvu     - preuzmite dokument - ovde

Godisnji dokument o objavljenim informacijama u 2013. FAP FAMOS     - preuzmite dokument - ovde
FAP Famos godisnji izvestaj 2013     - preuzmite dokument - ovde
Obavestenje o ponistenju akcija FAP Famos AD     - preuzmite dokument - ovde
Izvestaj o nerasporedjivanju dobiti     - preuzmite dokument - ovde
Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2012 godinu     - preuzmite dokument - ovde

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini akcionara (21.06.2013)     - preuzmite dokument - ovde

Godisnji izvestaj 2012     - preuzmite dokument - ovde

formular za glasanje u odsustvu     - preuzmite dokument - ovde
odluka komisija za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
odluka o izboru revizorske kuce     - preuzmite dokument - ovde
odluka odbor direktora-sazivanje REDOVNA     - preuzmite dokument - ovde
odluka radna tela zapisnicar     - preuzmite dokument - ovde
odluka revizorski izvestaj     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje godisnjeg izvestaja o poslovanju drustva     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje dnevnog reda     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje finansijskog izvestaja     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje izvestaja direktora     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje zapisnika     - preuzmite dokument - ovde
punomocje     - preuzmite dokument - ovde
zapisnik sazivanje skupstine     - preuzmite dokument - ovde

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA     - preuzmite dokument - ovde
Godisnji dokument o objavljenim informacijama     - preuzmite dokument - ovde

izvestaj o bitnom dogadjaju     - preuzmite dokument - ovde
odluka revizorski izvestaj     - preuzmite dokument - ovde
odluka pokrice gubitaka     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje finansijskog izvestaja     - preuzmite dokument - ovde

odluka direktori naknada     - preuzmite dokument - ovde
odluka direktori     - preuzmite dokument - ovde
odluka izbor predsednik skupstine     - preuzmite dokument - ovde
odluka komisija za glasanje     - preuzmite dokument - ovde
odluka o izboru revizorske kuce     - preuzmite dokument - ovde
odluka pokrice gubitaka     - preuzmite dokument - ovde
odluka radna tela zapisnicar     - preuzmite dokument - ovde
odluka razresenje uo 1     - preuzmite dokument - ovde
odluka revizorski izvestaj     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje dnevnog reda     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje finansijskog izvestaja     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje izvestaja uo     - preuzmite dokument - ovde
odluka usvajanje zapisnika     - preuzmite dokument - ovde
predlog osnivacki akt     - preuzmite dokument - ovde
predlog poslovnik o radu skupstine     - preuzmite dokument - ovde
predlog statut     - preuzmite dokument - ovde

formular za glasanje u odsustvu     - preuzmite dokument - ovde
poziv skupština 2012     - preuzmite dokument - ovde
punomocje     - preuzmite dokument - ovde
statut     - preuzmite dokument - ovde
uskladiv pravilnik o radu skupštine ad     - preuzmite dokument - ovde
uskladivanje osnivacki ad     - preuzmite dokument - ovde

Godisnji izvestaj za 2011. godinu     - preuzmite dokument - ovde

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010. godinu     - preuzmite dokument - ovde

Poziv za vanrednu sednicu skupštine 26.07.2010.     - preuzmite dokument - ovde

Izveštaj o bitnom dogadjaju 06.07.2010.     - preuzmite dokument - ovde

Izveštaj o održanoj redovnoj skupstini akcionara 29.06.2010.     - preuzmite dokument - ovde

IZVEŠTAJ ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA 13.04.2010.     - preuzmite dokument - ovde

IZVEŠTAJ o bitnom dogadjaju 26.03.2010.     - preuzmite dokument - ovde

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA     - preuzmite dokument - ovde
@2010-2013